Zorg op de Dommeldalschool

Alle kinderen hebben recht op zorg. Van alle kinderen volgen we het onderwijs en hun welbevinden. We gebruiken die informatie om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes van het kind. Daarbij gaat het zeker niet alleen om leerlingen met problemen, we hebben zorg voor alle kinderen op de Dommeldalschool.

 

Om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeftes van het kind maken we  o.a. gebruik van  de volgende informatiebronnen

  • De ouders

  • Overdracht van peuterspeelzaal en kinderopvang naar onze school

  • Observaties in het observatieprogramma  KIJK

  • methodetoetsen

  • niet methode gebonden CITO toetsen vanaf groep 3 tot en met groep 8

  • Sociaal emotioneel volgsysteem ZIEN

  • Door kinderen ingevulde lijsten van ZIEN en gesprekjes met kinderen

  • GGD onderzoek in groep 2 en in 7 en logopedische screening in groep

Groepsplannen

Uitgaande van de informatie die we hebben gekregen vanuit de diverse bronnen, maken de leerkrachten van alle groepen, groepsplannen.  Zij maken minstens 2 maal per jaar een plan voor rekenen, spelling en lezen. Ook de pedagogische aanpak wordt beschreven. Bij de kleuters maken we een plan voor reken- en taalactiviteiten. De pedagogische aanpak voor alle kinderen wordt beschreven.

In het plan kijken we vooruit naar het leerstofaanbod voor de komende periode. We stemmen dit af op de behoeften van de kinderen. We spreken over instructiegroepen.

Het kan zijn dat kinderen een bijzondere aanpak nodig hebben of een eigen leerlijn volgen. Ook deze wordt aangegeven in het groepsplan.

De plannen worden tijdens de groepsbesprekingen, besproken met de interne begeleider. De kinderen die een eigen leerlijn hebben, volgen we door het maken van een ontwikkelperspectief.

We bespreken de aanpak van de kinderen met de ouders. De kinderen met een eigen leerlijn, bespreken we minstens 2 maal per jaar in een overleg met  ouders, leerkracht, interne begeleider en externen die ook met de zorg van dit kind te maken hebben. We evalueren de aanpak en stellen deze weer bij.

 

Passend onderwijs

Op 1 augustus 2014 is landelijk Passend Onderwijs ingevoerd. Onze school heeft in kaart gebracht welke ondersteuning we onze kinderen kunnen bieden.

Soms kunnen we de hulp niet meer zelf bieden. Dan vragen we ondersteuning aan vanuit ons Expertisecentrum, dat verbonden is aan de Eenbes. Zij kijken met ons mee, geven adviezen en doen eventueel onderzoek. Uiteraard in nauwe samenwerking met  school en de ouders.

Mogelijk hebben we langdurige ondersteuning nodig of moeten we constateren dat het beter is voor een kind om naar een andere school te gaan die beter aansluit bij de zorgbehoeften van het kind. Dit noemen we een speciaal arrangement .

Onze school hoort bij het samenwerkingsverband Helmond-Peelland.

Topklas

Hoogbegaafde leerlingen met leerbehoeften waar we binnen ons onderwijs geen volledige invulling aan kunnen geven, kunnen in aanmerking komen voor de Topklas,  een initiatief van 6 Geldropse scholen van Eenbes Basisonderwijs.

Samenwerking met externen

Zorgteam 

Ongeveer 6 keer per jaar hebben we een zorgteamoverleg. In dit team zitten de verpleegkundige van de GGD, een schoolmaatschappelijk werker van de gemeente , een expert vanuit het expertisecentrum, de interne begeleider van de school en de leerkracht die een kind inbrengt. Vanuit deze verschillende expertises bespreken we de problematiek van het ingebrachte kind. We vragen aan de ouders toestemming om informatie met elkaar uit te wisselen.

Logopediste 

Onze school biedt ouders de mogelijkheid om hun kind in groep 2 logopedisch te laten screenen. Eventueel worden kinderen naar de huisarts verwezen om in aanmerking te komen voor logopedie. Deze hulp kan onder schooltijd geboden worden. 

GGD 

Alle kinderen krijgen in groep 2 en in groep 7 een lichamelijk screening. Er wordt gekeken naar lengte, gewicht en de kinderen krijgen een ogen/oren onderzoek.