Jaarverslag

 

Jaarverslag 2016 MR Dommeldal Geldrop

 

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Dommeldal voor het jaar 2016. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.

 

Wat doet de MR?

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ICT en de veiligheid op school. De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

 

Samenstelling

Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt wel deel aan de vergaderingen om de MR te informeren. De omvang van de MR hangt af van de het aantal leerlingen van de school. De MR van De Dommeldal bestaat uit 6 deelnemers, 3 leerkrachten en 3 ouders. Leerkrachten: • Marjolein Tros • Simone van Roosendaal, voorzitter (tot oktober 2016) • Angela de Groot (vanaf oktober 2016) • Toesja Bogers (secretaris vanaf oktober 2016) Ouders: • Vivanne van Zeeland • Lianne Hendrikx (tot einde schooljaar 2015/2016) • Merel van Stipdonk (vanaf schooljaar 2016/2017) • Suzanne Vinks, secretaris (voorzitter vanaf oktober 2016)


Vergaderingen

De MR van de Dommeldal vergadert vijf á zes keer per jaar. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school en de lopende meerjarige veranderprojecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie e.d. In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort omschreven.

 

Onderwerpen 2016

• Formatieplan Ook het formatieplan is een jaarlijks terugkerend onderwerp. In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van welke groep in het volgende schooljaar zullen worden ingericht. Het formatieplan 2016-2017 is besproken en goedgekeurd in de MR.

• MR-verkiezingen Er hebben dit jaar geen verkiezingen plaats gevonden Toesja, en Suzanne waren Herkiesbaar Lianne had ervoor gekozen om zich niet herkiesbaar te stellen. Er had zich één kandidaat (Merel) aangemeld daarmee was de enige vacature ingevuld. Toesja en Suzanne hebben een nieuwe termijn van 3 jaar gekregen.

• GMR verkiezingen. Als MR en ouders van school hebben we gestemd voor nieuwe GMR leden.

• De begroting van De Dommeldal is in de MR besproken, waarna instemming is verleend met het voorstel.

• Schoolgids en schoolplan De schoolgids en het schoolplan zijn documenten waarin de school haar beleid formuleert en allerlei praktische zaken worden uitgelegd. Het beleid in de schoolgids is in principe een samenvatting van het strategische beleidsplan. De MR heeft instemmingsrecht m.b.t. de schoolgids en het schoolplan, die vervolgens ook naar de onderwijsinspectie gestuurd dient te worden ter goedkeuring. Alle twee hebben we besproken en goedgekeurd.

• Vakantierooster Het vakantierooster ligt al voor een groot gedeelte vast. Een aantal dagen kan de school tijdens het schooljaar zelf bepalen. De MR heeft adviesrecht m.b.t. het vakantierooster. Het uiteindelijke vakantierooster is opgenomen in de schoolgids.

• Passend onderwijs De verslagen van OPR (ondersteuningsplanraad) van het samenwerkingsverband Peelland worden door MR leden gelezen. Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden opwww.swv-peelland.nl

• Sociaal Sterke Groep Er wordt momenteel gewerkt aan de Sociaal Sterke School door het team van de Dommeldal. Dit project zorgt voor sociaal sterke groepen en sociaal sterke kinderen, zodat pesten voorkomen kan worden. Op de Dommeldalschool gebruiken we Sociaal Sterke Groep preventief om het pesten te voorkomen i.p.v. het te bestrijden.
• Rooster van aftreden MR Dommeldalschool

Vivianne van Zeeland 2016-2017  5e jaar
Marjolein Tros 2016-2017 5e jaar
Merel van Stipdonk 2016-2017 1e jaar
Angela de Groot 2016-2017 1e jaar
Suzanne Vinks 2016-2017 4e jaar
Toesja Bogers 2016-2017 4e jaar

 

• Kinderraad / kinder-MR Inmiddels wordt er zo’n 4-5 keer per jaar door de Kinderraad vergaderd met de directeur. Hier zit ook een ouderlid van de MR bij als toehoorder en om de kinderen van groep 8 te helpen met het maken van een verslagje.

• Onderwijsvernieuwing. In het eerste deel van 2016 (schooljaar 2015-2016) heeft de Dommeldalschool een pilot gedraaid met de methode Da Vinci. Deze pilot is door de werkgroep besproken en geëvalueerd en daarin is besloten om hier mee door te gaan. Vanaf schooljaar 2016-2017 werken de groepen 6, 7 en 8 met Da Vinci. In eerste instantie even iets minder uitgebreid als de pilot om zoals als leerkracht de kinderen goed te kunnen helpen en te sturen. Naar mate er meerdere projecten volgen zal het ook steeds uitgebreider worden.

• Sollicitatiecommissie Vanaf het begin van het schooljaar 2016-2017 heeft Jan van Beek aangegeven per 1 maart 2017 met pensioen te gaan. Er is een sollicitatiecommissie gevormd. En na succesvolle sollicitatierondes konden we nog voor de kerst bekend maken dat Annemieke Bosmans de nieuwe directeur zal worden per 1 maart 2017.

 

Vooruitblik 2017

In 2017 staan weer de jaarlijkse zaken op de agenda. We willen als MR proberen meer inbreng te hebben, meer mee te mogen denken. We gaan daar als MR mee aan de slag. Verder blijven ook het IKC (integraal KindCentrum) en de nieuwbouw een belangrijk item op de agenda. De notulen van de MR komen in verhaalvorm in de Nieuwsbrief.

------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2015 MR Dommeldal Geldrop  

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Dommeldal voor het jaar 2015. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.
 

Wat doet de MR? 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ICT en de veiligheid op school.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

Samenstelling

Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt wel deel aan de vergaderingen om de MR te informeren. De omvang van de MR hangt af van de het aantal leerlingen van de school. De MR van De Dommeldal bestaat uit 6 deelnemers, 3 leerkrachten en 3 ouders.


Leerkrachten:

 • Marjolein Tros
 • Simone van Roosendaal, voorzitter
 • Toesja Bogers

Ouders:

 • Vivanne van Zeeland
 • Lianne Hendrikx
 • Suzanne Vinks, secretaris

Vergaderingen

De MR van de Dommeldal vergadert vijf á zes keer per jaar. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school en de lopende meerjarige veranderprojecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie e.d.
In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort omschreven.
 

Onderwerpen 2015

 • Formatieplan
  Ook het formatieplan is een jaarlijks terugkerend onderwerp. In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van welke groep in het volgende schooljaar zullen worden ingericht. Het formatieplan 2015-2016 is besproken en goedgekeurd in de MR.
 • MR-verkiezingen
  Er hebben dit jaar geen verkiezingen plaats gevonden Simone en Vivianne waren herkiesbaar. Er hebben zich geen nieuwe mensen aangemeld daardoor hebben Simone en Vivianne een nieuwe termijn van 3 jaar gekregen. De huidige samenstelling blijft dus bestaan.
 • GMR verkiezingen. Als MR en ouders van school hebben we gestemd voor nieuwe GMR leden. Rob van Dongen is voortaan lid van de GMR.
 • De begroting van De Dommeldal is in de MR besproken, waarna instemming is verleend met het voorstel.
 • Schoolgids en schoolplan
  De schoolgids en het schoolplan zijn documenten waarin de school haar beleid formuleert en allerlei praktische zaken worden uitgelegd. Het beleid in de schoolgids is in principe een samenvatting van het strategische beleidsplan. De MR heeft instemmingsrecht m.b.t. de schoolgids en het schoolplan, die vervolgens ook naar de onderwijsinspectie gestuurd dient te worden ter goedkeuring. Alle twee hebben we besproken en goedgekeurd.
 • Vakantierooster
  Het vakantierooster ligt al voor een groot gedeelte vast. Een aantal dagen kan de school tijdens het schooljaar zelf bepalen. De MR heeft adviesrecht m.b.t. het vakantierooster. Het uiteindelijke vakantierooster is opgenomen in de schoolgids.
 • Passend onderwijs
  De verslagen van OPR (ondersteuningsplanraad) van het samenwerkingsverband Peelland worden door MR leden gelezen. Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden opwww.swv-peelland.nl 
 • Sociaal Sterke Groep
  Er wordt momenteel gewerkt aan de Sociaal Sterke School door het team van de Dommeldal. Dit project zorgt voor sociaal sterke groepen en sociaal sterke kinderen, zodat pesten voorkomen kan worden. Op de Dommeldalschool gebruiken we Sociaal Sterke Groep preventief om het pesten te voorkomen i.p.v. het te bestrijden.
  We zijn gestart met het invullen van de individuele thermometer. Kinderen kunnen daarop aangeven hoe zij zich in de groep voelen en hoe zij de groep en de leerkracht ervaren.
 • Rooster van aftreden MR Dommeldalschool 

Simone van Roosendaal

2014-2015

1e jaar

Vivianne van Zeeland

2014-2015

1e jaar

Marjolein Tros

2014-2015

3e jaar

 

2013-2014

2e jaar

 

2012-2013

1e  jaar

Lianne Hendrikx

2014-2015

2e jaar

 

2013-2014

1e  jaar

Suzanne Vinks

2014-2015

2e jaar

 

2013-2014

1e  jaar

Toesja Bogers

2014-2015

2e jaar

 

2013-2014

1e  jaar

 

 • Themabijeenkomst GMR
  De themabijeenkomst van de GMR had als thema “Versterking Medezeggenschap”. Het was een interessante avond waar de aandacht gevestigd werd op de mogelijkheden van de MR. Er zijn op die avond brainstormsessies gehouden over mogelijke speerpunten voor de MR.
 • Kinderraad / kinder-MR
  De MR heeft het plan voor de Kinderraad verder uitgewerkt. De eerste vergadering heeft plaats gevonden op 9 december. Per groep van de leerjaren 5 t/m 8 zijn 2 kinderen afgevaardigd in de Kinderraad. De Kinderraad zal ongeveer 4 á 5 keer per schooljaar vergaderen met de directeur.
 • Onderwijsvernieuwing
  In de school is een werkgroep Onderwijsvernieuwing actief. Als Mr volgen we de ontwikkelingen binnen de school over de aankomende onderwijsvernieuwing. In augustus 2016 moet deze onderwijsvernieuwing van start gaan.
 • Ouderpanel
  Dit jaar is een ouderpanel georganiseerd door de werkgroep onderwijsvernieuwing. De thema’s waren kernwaarden uit de visie en hoe zien we het onderwijs in de 21e eeuw? De uitkomsten zijn in de MR besproken en in nieuwsbrieven gecommuniceerd naar ouders.

Vooruitblik 2016  

In 2016 staan weer de jaarlijkse zaken op de agenda. We willen als MR proberen meer inbreng te hebben, meer mee te mogen denken. We gaan daar als MR mee aan de slag.

De notulen van de MR  komen in verhaalvorm in de Nieuwsbrief, zodat we meer ouders bereiken.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2014 MR Dommeldal Geldrop  

Inleiding

Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Dommeldal voor het jaar 2014. In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.
 

Wat doet de MR? 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de wet (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, de keuze van een lesmethode, verandering van klassenindeling, de invoering van ict en de veiligheid op school.
De wet schrijft precies voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar mening geven, instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken, zoals het schoolplan, formatieplan, schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn (Arbo). Naast de formele bevoegdheden van de MR is zij vooral een klankbord voor de directie en een kanaal voor ouders met vragen of opmerkingen.

Samenstelling

Zoals aangegeven bestaat de MR uit leerkrachten en ouders. De directie maakt geen onderdeel uit van de MR, maar neemt wel deel aan de vergaderingen om de MR te informeren. De omvang van de MR hangt af van de het aantal leerlingen van de school. De MR van De Dommeldal bestaat uit 6 deelnemers, 3 leerkrachten en 3 ouders.


Leerkrachten:

 • Marjolein Tros
 • Simone van Roosendaal, voorzitter
 • Toesja Bogers

Ouders:

 • Vivanne van Zeeland
 • Lianne Hendrikx
 • Suzanne Vinks, secretaris

Vergaderingen

De MR van de Dommeldal vergadert zes keer per jaar. De agenda kent een aantal terugkerende onderwerpen, die vooral te maken hebben met actuele ontwikkelingen op school en de lopende meerjarige veranderprojecten. Daarnaast zijn er gedurende het schooljaar nog een aantal onderwerpen waarvoor de MR haar formele instemming moet geven, zoals de begroting, de formatie e.d.
In de onderstaande paragraaf worden de belangrijkste onderwerpen kort omschreven.
 

Onderwerpen 2014

 • Formatieplan
  Ook het formatieplan is een jaarlijks terugkerend onderwerp. In het formatieplan wordt vastgelegd hoeveel klassen van welke groep in het volgende schooljaar zullen worden ingericht. Het formatieplan 2014-2015 is besproken en goedgekeurd in de MR
 • MR-verkiezingen
  Er hebben dit jaar verkiezingen plaats gevonden. Er hebben zich geen nieuwe mensen aangemeld. De huidige samenstelling blijft dus bestaan.
 • GMR verkiezingen. Als MR en ouders van school hebben we gestemd voor nieuwe GMR leden. Jack Bernaards is voortaan lid van de GMR.
 • De begroting van De Dommeldal is in de MR besproken, waarna instemming is verleend met het voorstel.
 • Schoolgids en schoolplan
  De schoolgids en het schoolplan zijn documenten waarin de school haar beleid formuleert en allerlei praktische zaken worden uitgelegd. Het beleid in de schoolgids is in principe een samenvatting van het strategische beleidsplan. De MR heeft instemmingsrecht m.b.t. de schoolgids en het schoolplan, die vervolgens ook naar de onderwijsinspectie gestuurd dient te worden ter goedkeuring. In september hebben we deze documenten besproken en goedgekeurd.
 • Vakantierooster
  Het vakantierooster ligt al voor een groot gedeelte vast. Een aantal dagen kan de school tijdens het schooljaar zelf bepalen. De MR heeft adviesrecht m.b.t. het vakantierooster. Het uiteindelijke vakantierooster is opgenomen in de schoolgids.
 • Passend onderwijs
  De Eenbes betaalt nog een jaar het zorgbudget, zodat scholen zelf arrangementen kunnen samenstellen. De Dommeldalschool kijkt momenteel goed wat waar het beste ingekocht kan worden.
  De verslagen van OPR (ondersteuningsplanraad) van het samenwerkingsverband Peelland worden door MR leden gelezen. Meer informatie over het samenwerkingsverband is te vinden op www.swv-peelland.nl 
 • Sociaal Sterke Groep
  Er wordt momenteel gewerkt aan de Sociaal Sterke School door het team van de Dommeldal. Dit project zorgt voor sociaal sterke groepen en sociaal sterke kinderen, zodat pesten voorkomen kan worden.  Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad kwam het verzoek om een extra ouderavond over Sociaal Sterke Groep, deze gaat in januari 2015 plaatsvinden. De vraag komt naar voren of Sociaal Sterke Groep als anti-pestprogramma gebruikt kan worden. Dit gaan we als MR volgen.  Eind 2014 is de door minister besloten verplichting vervallen. Op de Dommeldalschool gebruiken we Sociaal Sterke Groep preventief om het pesten te voorkomen i.p.v. het te bestrijden.
 • Huishoudelijk reglement en rooster van aftreden
  In februari hebben we het huishoudelijk reglement en het rooster van aftreden opgesteld en goedgekeurd.

 

Rooster van aftreden MR Dommeldalschool

 

Simone van Roosendaal

2013-2014

3jaar

 

2012-2013

2e  jaar

 

2011-2012

1e  jaar

Vivianne van Zeeland

2013-2014

3jaar

 

2012-2013

2e  jaar

 

2011-2012

1jaar

Marjolein Tros

2013-2014

2e  jaar

 

2012-2013

1e  jaar

Lianne Hendrikx

2013-2014

1e  jaar

Suzanne Vinks

2013-2014

1e  jaar

Toesja Bogers

2013-2014

1e  jaar

 

 • Themabijeenkomst GMR
  De themabijeenkomst van de GMR had als thema “krimp”. Het was een interessante avond waar de aandacht gevestigd werd op de teruglopende leerlingaantallen. Dit heeft consequenties oor de scholen. Er zijn op die avond brainstormsessies gehouden hoe je als school met krimp om zou kunnen gaan. Ouderbetrokkenheid en communicatie kwamen naar voren als zeer belangrijke factoren.
 • Kinderraad / kinder-MR
  We hebben afgesproken dat de kinderraad / kinder-MR opgestart gaat worden nadat het ouderpanel is opgestart. Het ouderpanel is helaas dit jaar niet doorgegaan door te weinig aanmeldingen. Volgend schooljaar wordt er een nieuwe poging gedaan het ouderpanel te houden. De kinderraad / Kinder-MR wordt daarop aangesloten.
 • Onderwijsvernieuwing
  In de school is een werkgroep Onderwijsvernieuwing actief. Als Mr volgen we de ontwikkelingen binnen de school over de aankomende onderwijsvernieuwing. In augustus 2016 moet deze onderwijsvernieuwing zijn beslag hebben gekregen.

 

Vooruitblik 2015  

In 2015 staan weer de jaarlijkse zaken op de agenda. We willen als MR proberen meer inbreng te hebben, meer mee te mogen denken. We gaan daar als MR mee aan de slag.

De notulen van de MR  komen in verhaalvorm in de Nieuwsbrief, zodat we meer ouders bereiken.