Zo ziet ons onderwijs eruit

Wij laten kinderen hun talenten ontplooien door het best passende basisonderwijs en opvang te bieden.  

De Dommeldalschool en kinderopvang Potje Knor is een Dalton kindcentrum in oprichting. Alle medewerkers zijn geschoold en gecertificeerd. Wij hebben ons aangesloten bij de Daltonvereniging en werken aan een traject om een officieel Dalton kindcentrum te worden. 

Wij bieden toekomstgericht onderwijs en kinderopvang aan. Wij sluiten aan bij de behoeftes van het kind van onze tijd en anticiperen op de behoeftes in de toekomst, die uitdaging gaan wij aan. Dat is zichtbaar in het aanbod en in de organisatie. Wij gaan ervan uit dat ruimte om te ontwikkelen het best gevonden wordt als er structuur geboden wordt. Wij bieden die structuur en ruimte in het leren omgaan met elkaar en in het lesprogramma. Iedereen in het Dalton kindcentrum mag zichzelf zijn, met respect voor de ander!  

 

Kenmerken Daltononderwijs 

 • Daltononderwijs focust op het werken aan persoonlijke ontwikkeling en leeropbrengsten via heldere doelen voor vaardigheden op het gebied van bovenstaande kernwaarden.
 • Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht is met sociale en persoonlijke groei. De leerling haalt het beste uit zichzelf. Het biedt een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen met lef met een kritische en democratische grondhouding.
 • Daltononderwijs leert leerlingen functioneren in een complexe samenleving. De leerling is ondernemend en draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen.

Waar staat ons Dalton Kindcentrum voor?

Eenbes Brede school Dommeldal en kinderopvang Potje Knor maken deel uit van Dalton kindcentrum Dommeldal. 

Van het kindcentrum kun je verwachten dat: 

 • Wij een totaalpakket bieden op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en zorg. Dit geeft de kinderen duidelijkheid, rust en plezier in het dagprogramma. Bij Dalton kindcentrum Dommeldal zijn alle kinderen van 0 tot 13 jaar welkom. 
 • Wij zowel onder schooltijd als daarbuiten zijn geopend. Opvang wordt ook in schoolvakanties aangeboden. 
 • Leerkrachten, pedagogisch medewerkers en andere experts samenwerken. Er wordt vanuit de behoefte van het kind gedacht. 
 • Wij Dalton geschoold zijn. 
 • Er altijd op eenduidige manier wordt gecommuniceerd met ouders over de ontwikkeling van de kinderen. 
 • Ouders actief betrokken worden bij activiteiten van het kindcentrum 
 • Kinderen van 2 tot 4 jaar welkom zijn bij de peuteropvang, waarin gewerkt wordt met een VVE-programma dat voldoet aan alle kwaliteitseisen. VVE maakt het mogelijk om extra ondersteuning te geven aan peuters die dat nodig hebben.  
 • Wij ook een Startgroep hebben, waar kinderen vanaf 3 jaar welkom zijn. In deze groep raken de kinderen gewend aan de routines van een kleutergroep en wordt de overgang naar de basisschool zo klein mogelijk gemaakt. 
 • De thema’s van de basisschool (inclusief Startgroep) en kinderopvang zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd. 

De vijf kernwaarden van daltononderwijs komen terug in onze werkwijze en de manier waarop we met elkaar omgaan.
Zelfstandigheid
Samenwerken
Verantwoordelijkheid en keuzes maken
Effectiviteit en plannen
Reflectie

We lichten ze graag toe:

Zelfstandigheid

De leerkrachten op onze school gaan ervan uit dat de leerling zelf van alles kan en kan oplossen. Alles wat het kind niet kan, kan het tenslotte leren! Onze rol is coachend en begeleidend: heb je het eerst zelf geprobeerd? En heb je je maatje al om hulp gevraagd? Probeer het nog eens! Sommige leerlingen hebben misschien wel behoefte aan meer uitdaging, andere krijgen extra begeleiding als dat nodig is. We nemen ze allemaal mee in hun groei naar zelfstandigheid.

Samenwerking

Samenwerken gaat vaak niet vanzelf; er zijn allerlei vaardigheden voor nodig. Bij ons oefenen we met deze vaardigheden. We praten met elkaar om opdrachten te verduidelijken, we organiseren samen en maken afspraken. Op allerlei manieren werken leerlingen met elkaar samen. Ze vragen elkaar hulp, werken met een maatje aan een opdracht en treffen elkaar op verschillende momenten groepsoverstijgend.

Verantwoordelijkheid en keuzes maken

Kinderen leren door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Als school stellen we grenzen en bieden we onze leerlingen structuur om, stap voor stap, met vrijheid om te leren gaan. Zo werken we ons al vanaf groep 1 met dag- en weektaken. Sommige onderdelen liggen vast, maar leerlingen leren ook zelf te plannen en keuzes te maken. We zijn en voelen ons verantwoordelijk voor elkaar, voor materialen en de sfeer in de klas.

Effectiviteit en plannen

Als leerlingen zelf verantwoordelijkheid dragen en opdrachten zelf, in gekaderde vrijheid, kunnen plannen en uitvoeren leren ze daar, op meerdere vlakken, veel van. Dat maakt daltononderwijs niet alleen leerzaam en uitdagend, maar ook efficiënt en effectief

Reflectie

Bij Dalton Kindcentrum Dommeldal vinden we het belangrijk dat leerlingen nadenken over hun werk en gedrag. Hoeveel tijd heb je nodig voor een opdracht? Hoe ga je deze aanpakken? En hoe heb je eraan gewerkt? Wekelijks reflecteren leerlingen op de weektaak en hun leerproces. Samen met de leerkracht bespreken ze of ze een goede inschatting gemaakt hebben van hun leerproces en de bijbehorende resultaten. Het zelfvertrouwen van de leerlingen groeit en daar komen ze verder mee!

Cultuur Loper

Dalton Kindcentrum Dommeldal neemt deel aan de Cultuur Loper, waarmee we investeren in de kwaliteit van onze cultuureducatie. Binnen verschillende thema’s besteden we structureel aandacht aan kunst, cultuur en beeldende vorming, muziek en dans.

Wij creëren hiermee een rijke en betekenisvolle leeromgeving die de nieuwsgierigheid van het kind prikkelt. De cultuureducatie is van grote toegevoegde waarde omdat het bijdraagt aan het prikkelen van de verwondering van de kinderen.

Leren van elkaar

Heldere communicatie en een samenwerkingsrelatie vanuit vertrouwen in elkaar, met ouders en verzorgers is onmisbaar om de schooldagen georganiseerd en prettig te laten verlopen. Om op de hoogte te blijven van het welzijn van ieder kind onderhouden we via meerdere kanalen over en weer contact. We vinden het belangrijk om vindbaar en bereikbaar te zijn, zowel online als in levende lijve. Met de kinderraad, ouderraad en de medezeggenschapsraad, die bestaat uit ouders en leerkrachten, blijven schooldirectie en overkoepelend bestuur het hele jaar door in gesprek. Binnen ons team leren we dagelijks van en met elkaar door het geven en ontvangen van feedback. Hierdoor is ons onderwijs continu in ontwikkeling en streven we een verbetercultuur na: iedere dag een beetje beter. Ook met het middelbaar onderwijs in onze regio zijn de contacten goed. Zo houden we binding met onze achterban, kartrekkers en samenwerkingspartners.

Breinhelden

Om de executieve functies van onze leerlingen te versterken, werken we met het programma Breinhelden. In onze school vind je ze aan de muur: pictogrammen die symbool staan voor de kracht

mee te buigen (buigkracht), die je eraan herinneren je gevoel te laten spreken (voelkracht), of die je helpen je planning te bewaken (tijdkracht). Er zijn in totaal tien krachten, die terugkomen in de dagelijkse lespraktijk en die deel uitmaken van de ontwikkeling van onze leerlingen.

 

Leren op allerlei manieren

We weten dat kinderen leren op allerlei manieren. Dat gegeven is belangrijk voor de manier waarop we onze lessen vormgeven. In de onderbouw werken we bijvoorbeeld met verschillende methodes waarbij leren gepaard gaat met beweging. Ook in de hogere leerjaren leren we op allerlei manieren: leerlingen werken in groepjes of met een maatje en in de Daltontaak is er ruimte voor eigen, zinvolle invulling van lestijd: Pak je iets uit de kieskast? Ga je lezen in een boek uit onze Hieperdebieb bibliotheek? Speel je liever met bouwmateriaal of ga je je eigen strip maken? Dit vergroot de betrokkenheid van onze leerlingen.