Alle praktische info op een rijtje

Algemeen

 • Aanmelden

  U bent van harte welkom om kennis te maken met ons Kindcentrum. De directeur onderwijs, Annemieke Bosmans en/of locatie coördinator Nancy Degener, ontvangt nieuwe ouders met kinderen en geeft uitgebreide informatie over het Kindcentrum: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier we de kinderen en medewerkers begeleiden en hoe de dag eruit ziet. We beantwoorden alle vragen over het onderwijs en opvang. Ook mag u een kijkje nemen in de groepen. Zo krijgt u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. Ook wordt u geïnformeerd over de Startgroep, zodat u de mogelijkheid krijgt om uw kind hieraan deel te laten nemen.

  Na het kennismakingsgesprek krijgt u van ons een aanmeldingsformulier mee. Door dit formulier in te vullen en bij ons in te leveren, maakt u kenbaar dat u uw kind wilt aanmelden op onze school en/of opvang. Daarbij geeft u aan of uw kind naar uw verwachting extra ondersteuning nodig heeft. Nadat u het aanmeldingsformulier heeft ingeleverd, nemen wij contact op met de voorgaande organisatie voor een warme overdracht. Vaak zijn we al op de hoogte van speciale onderwijs behoeftes door het gezamenlijke zorgoverleg dat onze school heeft met Potje Knor. Als uw kind van een andere kinderopvang komt, vragen we daar informatie op. Wij toetsen zorgvuldig of we kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Toelating van uw kind gebeurt in principe binnen 6 weken na dit gesprek. U krijgt daarvan een schriftelijke bevestiging.

  Aanmelden kinderopvang
  Indien u wilt aanmelden voor dagopvang, peuteraanbod of (vakantie)BSO kunt u het aanmeldformulier invullen via onze website:
  www.potjeknor.nl. Onze medewerker planning en plaatsing zal dan zo snel mogelijk contact met u opnemen om te mogelijkheden door te nemen. Potje Knor zal een offerte overeenkomst aan u toesturen op basis van de opvangbehoefte en de mogelijkheden. Deze is geheel vrijblijvend en pas definitief indien u deze (digitaal) getekend retour stuurt. Ongeveer 4 tot 6 weken vooraf nemen we contact met u op voor het maken van een intakegesprek en de mogelijkheid om te komen wennen. Kinderen die binnen ons Kindcentrum vanuit dagopvang of peuteraanbod naar school en/of BSO gaan moeten hier opnieuw en tijdig voor inschrijven.

  Aanmelden onderwijs
  U kunt uw kind officieel aanmelden op onze school vanaf de dag waarop uw kind 3 jaar wordt, maar u kunt het aanmeldformulier al eerder inleveren.

  U kunt uw kind bij meerdere scholen aanmelden. U bent dan verplicht via het aanmeldingsformulier ons te laten weten waar u uw kind nog meer hebt aangemeld. Zo kunnen wij de aanmeldingsprocedure onderling afstemmen. U geeft aan welke school uw voorkeur heeft. Deze school heeft de zogenaamde zorgplicht en onderzoekt of ze uw kind kan toelaten.

  Zes weken voordat uw kind daadwerkelijk op ons Kindcentrum start, ontvangt u een uitnodiging van de groepsmedewerker. Daarin staat ook wanneer uw kind kan komen wennen. Uw kind kan een aantal dagdelen komen wennen. Mocht u gebruik willen maken van onze Startgroep, dan kunt u dit aangeven.

  Vragen over de aanmelding? Neem gerust contact met ons op.

 • Startgroep (voor kinderen vanaf 3 jaar)

  Voor wie is de startgroep: 

  Kinderen vanaf 3 jaar oud, die ingeschreven staan bij Potje Knor, mogen deelnemen aan de startgroep. Zij kunnen dan 1 of 2 ochtenden in de week van 9.00 – 10.30 uur al meedoen met onze kleutergroep.
  De kinderen vanuit PSZ en dagopvang worden gebracht door de medewerker van Potje Knor. Deze medewerker blijft er ook bij gedurende de activiteiten.
  Deze kinderen worden verder in de kleutergroep begeleid door onze leerkracht en door een pedagogisch medewerker van Potje Knor. Langzamerhand raken de kinderen gewend aan de routines in de kleuterklas. Zodra de kinderen 4 jaar worden, gaan ze voortaan de hele dag naar school. Zo wordt de overgang naar groep 1-2 vloeiend en komen de kinderen sterker binnen.
  Op het moment van overgang naar de basisschool is dat een belangrijk voordeel. Bovendien kennen we de kinderen veel beter als ze uiteindelijk de hele dag naar school komen.

   

  De doelen van de startgroep zijn: 

  • Het vergemakkelijken van de overgang naar de basisschool 
  • Het nog beter in beeld krijgen van de instroom van nieuwe basisschoolleerlingen en vroege signalering bij eventuele zorg 
  • Kinderen kunnen in een kleine groep wennen waarbij veel aandacht is voor de basiskenmerken (emotioneel vrij zijn, ondernemend zijn en initiatief nemen, zelfvertrouwen hebben), de taalontwikkeling en zelfstandigheid (hoe gaan de vaste routines op school). 
  • Doordat kinderen zich bovenstaande aspecten al eigen maken in de startgroep, kunnen zij zich beter ontwikkelen in een groep 1-2, waar de leerkracht meer tijd heeft voor kleine kringen, extra zorg bieden omdat de nieuwe leerlingen de basis al hebben geleerd in de startgroep. 
  • Kinderen vanuit de groepen 1-2 die extra instructie of pre-teaching nodig hebben, kunnen hiervoor aansluiten bij de startgroep, waardoor zij in de eigen groep zich weer verder kunnen ontwikkelen  

   

 • Hoe houden wij jullie op de hoogte?

  We informeren jullie over alle belangrijke gebeurtenissen op school én over het wel en wee van uw kind. Wij  stellen het ook erg op prijs als jullie ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Wij houden op diverse manieren contact met jullie.

  Informatieavond
  Aan het begin van het nieuwe schooljaar krijgen alle ouders van alle groepen een uitnodiging voor een informatieavond. Daar hoort u alles over algemene en specifieke groeps- en schoolzaken.

  Ouderavond / rapporten
  Elk jaar vinden er twee rapportages plaats en drie oudergesprekken. In het rapport wordt telkens op drie manieren naar het kind gekeken. De leerkracht schetst een persoonlijk beeld van het kind (subjectief). Er wordt aangegeven hoe het kind het doet op de methodetoetsen (geobjectiveerd subjectief) en er is een weergave in grafieken van de ontwikkeling op landelijk genormeerde toetsen (objectief). Het rapport geeft op die manier een compleet beeld van het kind. Tijdens de oudergesprekken wordt het één en ander uitgebreid met de ouders besproken. In groep 7 krijgen de kinderen bij het 2e rapport ook hun pre-advies (leerlingen zijn aanwezig bij het oudergesprek) en  in groep 8 krijgen de kinderen tijdens het eerste rapportgesprek hun voorlopig advies (leerlingen zijn aanwezig bij het oudergesprek). In maart volgt het definitief advies.

  Ouderapp
  We maken gebruik van een basisschoolapp voor op de mobiele telefoon. Met deze app willen wij de communicatie tussen ouders en school nog vlotter en interactiever laten verlopen.
  Via de dommeldalapp deelt de groepsleerkracht foto’s en berichten over wat er in de klas speelt en waar in de klas aan wordt gewerkt. Ook worden hier schoolberichten en infobrieven geplaatst.

  Infobrief
  Iedere twee weken ontvang je onze infobrief. Hierin wordt informatie gegeven en worden bepaalde activiteiten toegelicht.

 • Eten en drinken

  Alle kinderen nemen iedere dag fruit/groente, lunch (geen snoep) en drinken mee. Tijdens de ochtendpauze eten alle kinderen hun fruit of groente en tijdens de middagpauze eten de kinderen hun lunch in de klas.

 • Verjaardagen

  Bij verjaardagen vinden kinderen het leuk om te trakteren. Wij willen hiervoor liever geen bindende regels opleggen, maar we stellen het zeer op prijs wanneer je voor de kinderen iets gezonds mee geeft. In de kleutergroepen mogen de ouders van de jarige het verjaardagsfeest bijwonen.

 • Vertrouwenspersoon

  Onze interne vertrouwenspersoon is gemakkelijk aanspreekbaar voor zowel ouders als kinderen. Wat doet de interne vertrouwenspersoon:

  • luisteren naar de klacht
  • informatie geven over de klachtenprocedure
  • overleggen met de externe vertrouwenspersoon
  • eventueel verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon
  • contact houden met de leerling/ouder

  Binnen onze school zijn Nicole Wijnen (nicole.vroomen@eenbes.nl) en Linda Vree (linda.swinkels@eenbes.nl) intern vertrouwenspersoon.

 • Medezeggenschapsraad

  Wat is de MR?
  Elke school in Nederland is verplicht om een MR te hebben. De taken en bevoegdheden zijn wettelijk geregeld. De MR houdt zich vooral bezig met beleidszaken die school betreffen. Zij hebben op een aantal terreinen adviesrecht, op andere is het instemmingsrecht. Soms zijn deze rechten anders verdeeld over de ouder- en de personeelsgeleding. De MR van de Dommeldalschool bestaat uit 6 personen: 3 ouders en 3 leerkrachten.
  De vergaderingen van de MR zijn in principe openbaar, maar in de agenda kan een deel als vertrouwelijk worden aangemerkt.
  Iedere ouder en iedere leerkracht is in het openbare deel welkom. De MR stelt uw belangstelling zeer op prijs.
  Er worden verkiezingen voor de MR gehouden. Het schoolbestuur van Eenbes Basisonderwijs, waartoe onze school behoort, legt de door haar gemaakte plannen voor aan de GMR (Gemeenschappelijke MR). Die geeft advies of instemming aan het bestuursbeleid.

  De Medezeggenschapsraad bestaat uit:

  Ouders:
  Esmeralda Philipsen
  Nicole Groenen
  Gijs Copic

  Leerkrachten:
  Toesja Bogers (voorzitter)
  Marjolein Tros
  Berend Stijnen

  Wanneer je in contact wilt treden met de MR, dan kan dat via  mrdommeldal@eenbes.nl

 • Ouderraad

  De Dommeldalschool kent een Oudervereniging, die als doelstellingen heeft:

  • ouders meer bij het schoolgebeuren betrekken,
  • de contacten tussen ouders en school bevorderen,
  • bevorderen van de samenwerking tussen ouders, team en medezeggenschapsraad (MR).

  De OR organiseert daartoe allerlei activiteiten. Aan het begin van het schooljaar wordt een activiteitenkalender vastgesteld. Voor de organisatie van zo’n activiteit wordt een werkgroep samengesteld die doorgaans bestaat uit ouders en teamleden. Om de uitvoering goed te laten verlopen, is hulp van meerdere ouders noodzakelijk. Wanneer een werkgroep hulp nodig heeft, plaatst deze een oproep in de wekelijkse nieuwsbrief of via de Dommeldalschoolapp onder het knopje hulpouders gezocht.
  De OR vergadert ongeveer 7 keer per jaar op school. Hierbij zijn de OR-leden en de bouwcoördinator aanwezig. De OR staat altijd open voor vragen over het schoolgebeuren in het algemeen. Hebt u echter vragen over uw kind, over leerlingen, over lessen, over een leerkracht of de organisatie van de school, dan is de school (de leerkracht, de directeur) de eerst aangewezene om die vragen te beantwoorden.
  Algemene vragen gesteld aan de OR worden in de vergadering besproken en vervolgens kan er overleg plaatsvinden met de leerkrachten van de school of de MR.
  De OR bestaat uit tenminste 8 en ten hoogste 16 personen. Iedere ouder kan in principe tot de ouderraad toetreden.

  De ouderraad, dagelijks bestuur
  J.P. Lockefeer      (Voorzitter)
  Priscilla Ewert     (Secretaris)
  Suzanne Vinks    (Penningmeester)

  Voor toelichting of vragen kun je mailen met de ouderraad via ordommeldal@eenbes.nl

Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Wij hanteren een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag (alleen groep 5 t/m 8) op school blijven tijdens de middagpauze. De kinderen eten op school in de eigen klas. Daarbij stimuleren we gezonde voeding en eetgewoontes.

  Tijden
  Groep 1 t/m 4: Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 tot 14.30 uur. Woensdag en vrijdag van  8.30 tot 12.00 uur.
  Groep 5 t/m 8: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 tot 14.30 uur. Woensdag van  8.30 tot 12.00 uur.

  Pauze
  De kinderen hebben twee keer pauze. Zowel in de ochtendpauze als tussen de middag spelen alle groepen op vaste tijden buiten en wordt er door meerdere pedagogisch medewerkers gesurveilleerd.

  Gym
  De groepen 1 en 2 gymmen op onze eigen school in de kleutergymzaal.

  Op dinsdag en donderdag gymmen de groepen 3 t/m 8 in de gymzaal de Kievit. Op donderdag krijgen ze gymles van een vakdocent gym.

 • Vakanties

  Vakantierooster schooljaar 2022-2023

  Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022
  Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023
  Voorjaarsvakantie 18 februari t/m 24 februari 2023
  Tweede Paasdag 10 april 2023
  Meivakantie 24 april t/m 05 mei 2023
  Koningsdag 27 april 2023
  Hemelvaart 18 en 19 mei 2023
  Tweede Pinksterdag 29 mei 2023
  Zomervakantie 17 juli t/m 25 augustus 2023

  Vakantierooster schooljaar 2023-2024

  Herfstvakantie 16 t/m 20 oktober 2023
  Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 12 februari t/m 16 februari 2024
  Tweede Paasdag 1 april 2024
  Meivakantie 22 april t/m 3 mei 2024
  Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
  Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
  Zomervakantie 8 juli t/m 16 augustus 2024

   

 • Studiedagen

  Studiedagen schooljaar 2023-2024
  Woensdag 04 oktober 2023
  Maandag 27 november 2023
  Dinsdag 02 april 2024
  Woensdag 08 mei 2024
  Donderdag 20 juni 2024