Kwaliteit

 

Op De Dommeldal werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2015. Leerlingen geven onze school een 7,9 en daar zijn we blij mee. In november/december 2017 zal er een nieuwe peiling plaatsvinden.

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2015 2013 2011
Medewerkers geven een: 8,3 7,9 8,1
Ouders geven een:  7,5 7,2 7,4
Leerlingen geven een:  7,9 7,8 8,0

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2016 2015 2014 2013 2012
Landelijk gemiddelde  535,1 534,8 534,4 534,7 535,1
Schoolscore 540,4 540,2 534,0 533,9 532,3

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast nemen we in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 3 schooljaren

 

  2016-2017 2015-2016 2014-2015
Aantal schoolverlaters  46 30 29
lwoo-leerlingen 0 0 0
vmbo-leerlingen 14 14 10
havo/vwo-leerlingen 32 16 19

 

In schooljaar 2012-2013 en verder hebben we ons geschoold in het maken van trendanalyses en werken we met groepsplannen. Dat heeft ons blikveld verruimd: we hebben gezien dat we eerder kunnen aansluiten bij leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. We willen de leerlingen ook eerder en vaker gaan betrekken bij de overstap naar het voortgezet onderwijs. In het begin van het jaar worden zogenaamde doelgesprekken gehouden. Daarin geven de leerlingen, hun ouders en de leerkracht aan wat ze willen bereiken en hoe ze dat gaan uitvoeren. Er worden afspraken gemaakt over wie daarin welke taak heeft en wat er daarvoor nodig is. Regelmatig worden die doelen met de leerlingen besproken. Zij nemen ook deel aan de gesprekken over de adviezen richting voortgezet onderwijs.

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

 

  1. Muziekimpuls
  2. Coöperatief Leren
  3. Onderwijs vernieuwing, borging methode DaVinci
  4. Ontwikkeling ICT, inzet Snappet
  5. Vernieuwing taalonderwijs, Veilig Leren Lezen en Schatkist
  6. Ontwikkeling Kindcentrum
  7. Afstemming beleid, organisatie en praktijk tussen de Startgroep en groepen 1-2 (en 3)
  8. Profilering
  9. Cultuurloper
  10. Invoering BOOM-toetsen

 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.