Zicht op ontwikkeling

Sommige leerlingen hebben meer uitdaging, zorg of begeleiding nodig. Met passend onderwijs zorgen wij dat uw kind onderwijs op maat krijgt.

 

De leerlingen worden tijdens hun schoolperiode nauwgezet gevolgd. Dit doen we door de afname van toetsen die bij de methode horen. Zo kunnen we de ontwikkeling van de kinderen goed volgen. We nemen in oktober en in april de schoolvaardigheidstoetsen af van BOOM. We toetsen dan technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, rekenen /wiskunde en een tempotest automatiseren. De risicokinderen voor wat betreft technisch lezen, blijven we toetsen met DMT en AVI van CITO. Het kenmerkende van deze vaardigheidstoetsen is dat ze echt alleen nog maar toetsen wat we willen weten. Dus bv. geen leesvaardigheid meer, als het om rekenen gaat. Bovendien hebben de toetsen een korte afnameduur.

 

Door middel van observaties kijken we naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Bij de kleuters maken we gebruik van Kijk! en voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken we Zien!. We gebruiken deze instrumenten om de ontwikkeling te volgen en het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de onderwijsbehoeften van uw kind.

In groep 6 wordt, uiteraard wanneer ouders toestemming geven, de Adit afgenomen. Dit is een adaptieve capaciteitentoets, die afgenomen wordt op de computer. De uitslag van dit onderzoek geeft een idee van de mogelijkheden van uw kind. We bekijken in hoeverre de mogelijkheden overeenkomen met de prestaties die uw kind laat zien. Met andere woorden halen we uit een kind wat erin zit? We realiseren ons heel goed dat een intelligentieonderzoek slechts een hulpmiddel is.

Aan het einde van groep 7 volgt een voorlopig advies, dat samengesteld wordt op basis van alle gegevens die er zijn. In groep 8 volgt nogmaals het klassikale intelligentieonderzoek, maar ditmaal komt er bij de uitslag ook een schooladvies (op basis van de intelligentiegegevens). In groep 8 maken de kinderen de eindtoets. Bij ons is dat Route 8.

 

Rapporten: groep 1 t/m 8

Elk jaar vinden er drie oudergesprekken en twee rapportages plaats . In het rapport wordt telkens op drie manieren naar uw kind gekeken. De leerkracht schetst een persoonlijk beeld van het kind. Er wordt aangegeven hoe het kind het doet op de methodetoetsen en u krijgt een weergave in grafieken van de ontwikkeling op landelijk genormeerde toetsen. Het rapport geeft op die manier een compleet beeld van het kind. Tijdens de oudergesprekken wordt het één en ander uitgebreid met u besproken. Het eerste oudergesprek gaat over het welbevinden van uw kind. In groep 7 wordt uw kind ook verwacht op  het laatste rapportgesprek (het voorlopig advies voor het V.O.). In groep 8 wordt uw kind verwacht op het tweede rapportgesprek voor het het definitieve advies.

 

Het leerlingendossier

Van elke leerling wordt een leerlingendossier bijgehouden. Daarin worden behalve de persoons- en gezinsgegevens ook de gegevens m.b.t. speciale onderzoeken en dergelijke opgenomen. Een en ander conform het privacyreglement.

 

Passend onderwijs

Eenbes Onze school heeft een school ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift sinds de invoering van passend onderwijs. Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:

• de basisondersteuning: dat is de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen;

• de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden;

• de deskundigheid voor extra ondersteuning van buiten, waarop onze school een beroep kan doen.

 

U kunt ons school ondersteuningsprofiel vinden op onze website. Voor meer informatie verwijzen wij u tevens naar het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband Helmond- Peelland PO waarbij alle Eenbesscholen zijn aangesloten: https://po.swv-peelland.nl/

 

Zorg op onze school

Onze school kent verschillende overleggen waarin kinderen besproken worden. 2x per jaar is er een leerlingbespreking van de groepsleerkracht(en) en de IB-er. Ongeveer 6-8 weken na de groepsbespreking volgt een evaluatie bespreking van de acties.

 

Ongeveer 6x per jaar kunnen we kinderen die uitvallen of waarbij we in handelingsverlegenheid zijn, bespreken met de orthopedagoog die verbonden is aan het Eenbes Expertisenetwerk. Hier worden ouders van op de hoogte gebracht.

Ook is het mogelijk een kind in het zorgteam overleg te bespreken. In dit overleg zitten behalve de IB-er van onze school, de Schoolmaatschappelijk werker, de schoolverpleegkundige en een collega van het expertisenetwerk. Als het enigszins mogelijk is, sluiten ook de ouders aan bij dit overleg.

Door deze samenwerking van verschillende disciplines kunnen we vaak sneller en effectiever handelen. Om een kind te kunnen bespreken en informatie uit te mogen wisselen in het zorgteamoverleg, is altijd schriftelijk toestemming van ouders nodig.

Als blijkt, dat de ontwikkeling van een kind niet naar wens verloopt, gaan we kijken hoe we het kind kunnen helpen. Dat kan door het bijstellen van het programma naar boven of naar beneden, door extra aandacht, door het aanbieden van bepaalde materialen of een rustige leeromgeving. Vanzelfsprekend gebeurt dit in samenspraak met de ouders.

Kinderen worden geclusterd naar onderwijsbehoefte. Er worden doelen vastgesteld en er wordt daarbij gekeken naar de aanpak die de kinderen nodig hebben. Er zijn afspraken gemaakt over hoe we omgaan met kinderen met dyslexie. Indien er sprake is van een specifieke aanpak of leerlijn worden deze plannen met alle betrokkenen, kinderen, ouders en evt. externen besproken en regelmatig geëvalueerd. De lessen worden zodanig georganiseerd dat er ruimte is om met groepjes kinderen te werken. Ook onze moderne methoden bieden de leerkracht ruimte om extra hulp te geven tijdens de les.

Verder hebben we een leerkracht die kinderen die voor een korte tijd, voor een bepaalde hulpvraag, kunnen ondersteunen buiten de groep.

 

Kinderen die extra uitdaging nodig hebben, zijn geclusterd in onze zgn. Contractgroepen. We hebben een contractgroep voor de kleuters, voor de kinderen van groep 3 en 4, eentje voor kinderen uit de groepen 5 en 6 en een contractgroep voor de kinderen uit de groepen 7 en 8. Een keer per week gaan de kinderen onder begeleiding van de contractgroep aan het werk met een bepaald thema. En krijgen werk om tijdens de volgende week aan te kunnen werken. Ze werken aan hun eigen doelen.

 

Voor kinderen die zich niet volgens de verwachtingen of prognoses ontwikkelingen, op één of meerdere leergebieden of op sociaal-emotioneel gebied, stellen we een ontwikkelperspectief (OPP) op. We kijken naar de factoren die het leren bevorderen of belemmeren en we kijken naar de verwachte uitstroom in de toekomst. Zo bepalen we wat en wie we nodig hebben om deze resultaten te behalen. We proberen om het onderwijs zoveel mogelijk passend te maken. Op onze school is daarvoor al veel expertise aanwezig. Tevens kunnen we daarbij ook de hulp inroepen van ons expertisenetwerk en werken we samen met de GGD en het schoolmaatschappelijk werk. Zo ontstaan er arrangementen.

 

De intern begeleider (IB-er)

Binnen onze school is de interne begeleider het belangrijkste aanspreekpunt als het gaat om de ondersteuning aan kinderen. De IB-er is verantwoordelijk voor het ondersteuningsbeleid. Zij overlegt regelmatig met de leerkrachten en de directeur over de leerlingen, de onderwijsbehoeften en de opbrengsten. De IB-er kan ondersteuningsbehoefte in de groep signaleren en leerkrachten begeleiden bij het opzetten van hulp.

De interne begeleider heeft veel inhoudelijke kennis. Ouders worden geïnformeerd door de leerkracht en/of de interne begeleider en de ouders worden betrokken bij de aanpak die gevolgd gaat worden. De leerkracht maakt de plannen en voert deze uit.

Wij werken met een IB-er voor de onderbouw en een IB-er voor de bovenbouw.

Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED)

Onze school heeft de kennis om kinderen met taal- en leesproblemen te begeleiden. In de meeste gevallen kunnen we kinderen met dyslexie de begeleiding geven die ze nodig hebben. Het kan echter voorkomen dat een probleem zo complex is, dat de begeleiding op school niet voldoende aanslaat. In dat geval wordt een kind verwezen naar meer gespecialiseerde hulp.

Wanneer bij een kind ernstige dyslexieklachten worden geconstateerd en er is geen sprake van een combinatie met een andere stoornis, dan is er sprake van EED (Ernstige Enkelvoudige Dyslexieklachten).

 

GGD Jeugdgezondheidszorg

Eenbes Onze school werkt samen met de GGD Brabant-Zuidoost. Het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en preventiemedewerker.

Tijdens de basisschoolperiode komen u en uw kind in groep 2 en in groep 7 in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Bij een onderzoek worden de resultaten altijd na afloop met u en/of uw kind besproken en zo nodig aangevuld met advies. De ouders zijn bij een onderzoek aanwezig.

 

Heeft u vragen?

website: www.ggdbzo.nl/ouders

e-mail: mijnkindendeggd AT ggdbzo DOT nl

Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind.

T 088 0031 414 (08.30 – 17.00 uur)