Kwaliteit

Op De Dommeldal werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2015. Leerlingen geven onze school een 7,9 en daar zijn we blij mee. De volgende peiling zal plaats vinden in 2017.

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2015 2013
Medewerkers geven een: 8,3 7,9
Ouders geven een:  7,5 7,2
Leerlingen geven een:  7,9 7,9

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Cito Eindtoets groep 8

 

  2016 2015 2014 2013
Landelijk gemiddelde  535,1 534,8 534,4 534,7
Schoolscore 540,4 540,2 534,0 533,9

 

Onze leerlingen behalen bij de Cito Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast nemen we in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

 

Uitstroomcijfers

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

 

Overzicht uitstroom naar voortgezet onderwijs in de laatste 4 schooljaren

 

  2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014
Aantal schoolverlaters  46 30 29 38
lwoo-leerlingen 0 0 0 0
vmbo-leerlingen 14 16 10 18
havo/vwo-leerlingen 32 14 19 20

 

We werken met trendanalyses en groepsplannen, zodat we goed kunnen aansluiten bij  leerhoudingen en begeleidingsvragen van kinderen. In groep 8 worden aan het begin van het schooljaar zogenaamde doelgesprekken gehouden.  Daarin geven de leerlingen, hun ouders en de leerkracht aan wat ze willen bereiken en hoe ze dat gaan uitvoeren. Er worden afspraken gemaakt over wie daarin welke taak heeft en wat er daarvoor nodig is. Regelmatig worden die doelen met de leerlingen besproken. Zij nemen ook deel aan de gesprekken over de adviezen richting voortgezet onderwijs.

 

Kwaliteitsverbetering

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

  • Muziekimpuls
  • Sociaal sterke groep
  • Onderwijsvernieuwing op de Dommeldalschool, DaVinci implementatie 3 t/m 5 en verdieping/borging 6 t/m 8
  • Ontwikkeling ICT
  • Communicatie app
  • Afstemming beleid, organisatie en praktijk tussen de Startgroep, groepen 1-2, 2-3 en 3
  • Ondersteuningsgroep
  • Keuzetraject taalmethode

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.