Kwaliteit

Op De Dommeldal werken we voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Dat merkt u aan onze hedendaagse methoden, de bekwame medewerkers, het goede leerlingvolgsysteem en onze continue schoolontwikkeling.

 

Ook opbrengstgericht werken en de resultaten uit metingen – tevredenheidspeilingen, toetsen, uitstroomcijfers – geven u een indruk van de kwaliteit van onze school.

 

Tevredenheidspeilingen

Om de 2 jaar houdt Eenbes Basisonderwijs een tevredenheidspeiling op iedere school. De enquête wordt ingevuld door medewerkers, ouders en leerlingen. De recentste peiling is van 2019. Leerlingen geven onze school een 8,3 en daar zijn we blij mee. In november/december 2021 zal er een nieuwe peiling plaatsvinden.

 

Rapportcijfers die aan de school zijn toegekend

 

  2019 2017 2015
Medewerkers geven een: 8,1 8,3 8,3
Ouders geven een:  7,9 7,5 7,5
Leerlingen geven een:  8,3 8,0 7,9

 

De ‘managementletter’ met de complete resultaten kunt u inzien op school.

 

Toetsresultaten

Wij hechten belang aan goede resultaten. Maar het is niet alleen het resultaat dat telt: we streven naar een schooltijd waarin uw kind plezier heeft in het leren.

 

Totaalscore Eindtoets groep 8

 

Route 8 2022 2021 2020 2019
Landelijk gemiddelde 200 208 - 204
Schoolscore 206,7 213,2 - 203,3

In verband met Corona zijn er geen eindtoetsen afgenomen in 2020.

  

 

Onze leerlingen behalen bij de Eindtoets scores die we van hen mogen verwachten: de resultaten komen overeen met hun capaciteiten. Dat weten we, doordat we het kind gedurende 8 leerjaren volgen. Daarnaast nemen we in groep 8 ook een NIO-toets af. Uit deze intelligentietest kunnen we afleiden tot welke prestaties een kind in staat is.

 

Uitstroom naar het Voortgezet onderwijs

In groep 7 krijgen de leerlingen al een voorlopig advies. Voor 1 maart ontvangen alle leerlingen van groep 8 hun definitief advies. Op basis van de informatie uit het leerlingvolgsysteem én de observaties van de leerkrachten wordt dit advies opgesteld. Het schooladvies is bindend voor de school van voortgezet onderwijs. Het schooladvies kan alleen omhoog worden bijgesteld door school wanneer de uitslag van de eindtoets of andere omstandigheden daartoe aanleiding geven. 

Voor meer informatie over advisering van onze school verwijzen we naar de website www.scholenopdekaart.nl  

 

De leerlingen van onze school zetten hun vervolgonderwijs voort op onder andere de volgende scholen: 

Strabrechtcollege Geldrop 

Augustinianum Eindhoven 

Aloysius/de Roosten Eindhoven 

SG de Rooi PannenEindhoven 

Carolus Borromeus college Helmond 

 

Alle leerlingen krijgen aan het eind van groep 8 een passend schooladvies.

 

Kwaliteitsverbetering in dit schooljaar

Dit schooljaar werken wij verder aan de volgende zaken:

 

Jaarplannen voor 2022-2023:

  • Rapportage / Kindgesprekken
  • Methode Sociaal-Emotionele ontwikkeling
  • Dalton verdieping, borging en certificering door Daltonvereniging
  • Ontwikkeling beleidsplan ICT, Inzet Snappet en nieuwe rekenmethode
  • Executieve functies
  • Ontwikkeling Kindcentrum
  • Methode taal/spelling

De uitgebreide omschrijvingen kunt u lezen in ons Schoolplan 2021-2025. Dat plan staat ook op onze Dommeldalapp (knopje Informatie).

 

Bezoek ons SchoolVenster

In ons SchoolVenster leest u meer over onze resultaten. De basisgegevens komen van DUO en de Inspectie. Zo staan wij op de kaart.