Medezeggenschapsraad

Aan elke basisschool in Nederland is een Medezeggenschapsraad (MR) verbonden. Dit is ook het geval bij de Dommeldalschool. In het schooljaar 2021-2022 bestaat de MR uit zes leden: drie ouders die de oudergeleding vormen en drie personeelsleden die de leerkrachten vertegenwoordigen. De leden van de MR worden in principe voor drie zittingsjaren gekozen.

Taken MR

De MR voert in een schooljaar regelmatig overleg met de directie over alle beleidszaken die belangrijk zijn voor het goed functioneren van de Dommeldalschool. Beide geledingen van de MR kennen daarvoor twee zeer belangrijke rechten: het adviesrecht en het instemmingsrecht. De rechten van de oudergeleding en de rechten van de personeelsgeleding zijn uitvoerig vastgelegd in een reglement. 

Hoe werken wij?

De beleidszaken van de Dommeldalschool zijn vastgelegd in een schoolplan. De onderwerpen die daarin vermeld staan worden jaarlijks tijdens de MR-vergaderingen besproken. Tijdens een schooljaar komt de MR ongeveer vijf keer bij elkaar om de lopende zaken te bespreken. Deze vergaderingen zijn openbaar, tenzij er vertrouwelijke onderwerpen worden besproken. Graag even aanmelden als u aanwezig wilt zijn, dan krijgt u een agenda.
Daarnaast belegt de MR een aantal werkvergaderingen om intern van gedachten te wisselen over tal van onderwerpen die de nodige aandacht verdienen.
Aan het einde van het schooljaar wordt een jaarverslag opgesteld. Hierin kan worden gelezen welke onderwerpen er tijdens de vergaderingen aan de orde zijn geweest. 

Mocht u vragen of ideeen hebben kunt u altijd contact met ons opnemen, op het schoolplein of via e-mail: mrdommeldal@eenbes.nl


Personeelsgeleding:

Toesja Bogers  (voorzitter)

Marjolein Tros

Angela de Groot 


Oudergeleding: 

Hans van Amelsvoort (vader van Mayra en Kyran, secretaris)

Susanne Bron (moeder van Jeroen)

Gijs Copic (vader van Julie, Vera en Ben)


Wij zijn bereikbaar via: mrdommeldal@eenbes.nl.