Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een vrijwillige bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt om allerlei activiteiten te organiseren. Voor een goed functioneren is de OR afhankelijk van de ouderbijdrage, die jaarlijks wordt vastgesteld aan de hand van de begroting van het schooljaar. De OR doet hiervan verslag tijdens de jaarvergadering aan het begin van het jaar. Komt een kind in de loop van het jaar op onze school, dan betaalt u een evenredig bedrag. Het bankrekeningnummer van de OR is NL78 INGB 0000 780824 t.n.v. Ouderraad Dommeldalschool.

Uit de ouderbijdrage worden de volgende schoolse activiteiten samen met school bekostigd: de Kinderboekenweek, de vieringen van Sinterklaas, Kerstmis, carnaval en Pasen, de projectweek in het voorjaar en de sport- en speldag. Een aantal activiteiten wordt geheel bekostigd uit de ouderbijdrage, zoals de schoolreis. Ook de school stelt een bedrag beschikbaar voor de organisatie van de activiteiten.

 

Betaling van de ouderbijdrage

 

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waarvan we hopen dat u het belang ervan onderschrijft. Het bedrag van €37,50 bestaat uit twee delen: €22,50 is bestemd voor de organisatie van de schoolreis en €15,- is bestemd voor de overige activiteiten.

Alle kinderen doen mee aan de activiteiten van onze school. Wij sluiten geen kinderen uit omdat hun ouders de vrijwillige bijdrage niet kunnen of willen betalen. Wel even aandacht voor het volgende: Een belangrijk deel van de ouderbijdrage is bestemd voor de schoolreis. Uw kind kan alleen aan de schoolreis deelnemen als dat deel van de ouderbijdrage is voldaan. Is dit niet het geval dan dient uw kind gewoon aanwezig te zijn op school, waar voor een vervangende schooldag wordt gezorgd. Bent u door privéomstandigheden niet in de gelegenheid de ouderbijdrage te voldoen, dan wordt u verzocht contact op te nemen met de directeur van de school. Wij gaan er vanuit, dat er voor iedere omstandigheid een passende oplossing gevonden kan worden.

 

Hebt u ondersteuning nodig in de kosten? Wellicht komt u in aanmerking voor een bijdrage van Stichting Leergeld.